fbpx
Hopp til innholdet

avhengig

Det er en del av menneskets natur å være sårbar, begrenset og avhengig. Vi trenger å oppleve oss verdsatt og elskbare. Vi trenger å høre til i et felleskap og kjenne at noen heier på oss. Vår tillit til oss selv, andre og Gud forholder seg til hvilke erfaringer vi har gjort oss gjennom livet.

avhengig av at andre

Vi er avhengig av andre for å få det vi trenger. Vi kan sammenligne oss med en tynn liten kvist er avhengig av kraft fra det store treet for å bære frukt. Den lille kvisten kan bære mye dersom den støttes av treets blader som samler solstråler og stammen som gir den vann.
Mennesker kommer til verden som barn, og kan sammenlignes med små kvister. Barna er spesielt sårbare og avhengige av andre for å dekke sine behov. For at foreldrene skal gi dem det de trenger, må de være verdifulle for dem. Barn tilpasser seg derfor foreldrene, og dekker deres behov, slik at de blir en verdifull ressurs for familien.

medavhenighet

Barns grunnleggende behov nærværende, trygge og tilgjengelige voksne gjør dem medavhenige av det som beroligger foreldrene. Ikke alle strategier for å regulere stress og få ned kroppens doser kortisol og andrenalin er like gode. Hvis en ikke har lært å møte og regulere sin egen kropp og møte følelser, vil en oppleve seg avhengig av noe utenfor seg selv for å bli beroligget. For eksempel andre menneskers bekreftelse, rusmidler, avledninger, overtrening, overtidsjobbing, sinneutbrudd, sex eller selvdestruktive tanker og/eller adferd.

alle trenger å oppleve at de er verdifulle

Når foreldre ikke evner å møte barnets behov, er det vanlig at barnet tolker det slik hen at det er noe galt med dem. De gjør det de kan for å tilpasse seg. Kjærligheten til foreldrene kan gi dem en opplevelse av at det er deres ansvar å regulere foreldrene. Når de mislykkes kan de kjenne på skam og rette sinnet mot seg selv.

Fortvilelsen skaper en indre splittelse og barnet kan kutte kontakten med egne følelser og behov. I stedet blir de svært sensitive for impulser utenfra og bruker sin kreativitet for å dekke disse. Noen opptrer som familiens sorte får, hvorpå foreldrene får noen å være sinte på. Sinneutbrudd kan ha en beroliggende effekt. Andre barn sørger for at foreldrene får en opplevelse av kontroll og makt. I møte med rigide foreldre er det liten vits i å gi utrykk for motvilje. En bare gjør det en vet foreldrene ønsker at en skal. For eksmpel kan en delta på de riktige fritidsaktivitetene, uten å vite om en egnetlig vil selv. En bare vet at en burde.

MEDAVHENIGHETENS AVTRYKK: "Jeg er ikke er bevisst mine egne følelser, ønsker og behov, men oppslukt av å hjelpe andre med sine".

avhengig men også selvstendig

En mor som selv vokste opp med foreldre som ikke evnet å se henne, kan bære på en dyp skam over å ikke være elskbar. Denne skammen kan hun prøve å lindre med å være betydningsfull for sine barn. Ubevisst kan hun med tonefall og handlinger signalisere at barnet ikke klarer seg uten henne. Dersom barnet blir vant til å se seg selv som en som ikke mestrer livet på egenhånd, vil det kunne skape en dyp frykt for å ta ansvar for eget liv, fatte valg eller stå alene i utfodringer.

Barn trenger at det er noen som beundrer dem og utrykker at det de tenker og føler er verdifullt. Å bli bekreftet gir selvtillit og tro på egen menstringsevne. En kan bli engstelig dersom en hører at det er mange regler utenfor en selv en bør følge. Dersom foreldrene stadig dirigerer og peker på hva en burde gjøre, skulle ha gjort i stedet eller må gjøre videre, blir det skummelt å gå sin egen vei. Det er fint om foreldrene kan oppleves som et sted å høre til hvor en får kraft og næring til å gå ut og bære god frukt.

avhengig av støtte

Liksom den lille kvisten trenger kraft fra det store treet for å bære frukt, trenger også voksne å hente kraft fra en opplevelse av å være en verdifull ressurs for felleskapet.

Mange forteller at de henter energi i den storslåtte naturen. Å se utover et mektig landskap kan gi dem en opplevelse av å være en liten del av noe stort. Når vi kommer på at vi bare er en som en liten kvist i det store bildet, kan vi senke skuldrene og forsone oss med vår menneskelighet.

I Johannes 15 står det at Jesus inviterer oss til å være en gren podet inn på han, som er Vintreet. Å lage god frukt er et samarbeid med alle de andre grenene/menneskene på jorden. Kvisten klarer det ikke alene. Vi kan tenke på Han som en kraftkilde som opprettholder livet i oss hver dag. At du lever er et utrykk for at du er verdsatt slik du er. De fleste situasjoner blir tryggere dersom du ikke har noe å skjule eller bevise. Du er nok! Du trenger ikke klare alt alene!
STYRK DIN OPPLEVELSE AV TILKNYTNING:

1) Anerkjenn at du har behov for støtte. Ta et dypt åndedrag, pust ut og si at du ikke trenger å klare alt alene. Minn deg selv om at det er menneskelig og helt ok å være mer enn en liten kvist på det store treet.

2) Minn deg selv om en person eller flere som syntes du er nok; som liker deg og trives i ditt selskap.

3) Visualiser at de er til stede i rommet. (Se gjerne for deg et godt ansiktsutrykk. Du kan tenke deg at de sitter i en tom stol, står ved siden av deg eller legger en støttende hånd på ryggen din.)

3) Hvilke ord vil disse gitt deg hvis de visste hvilken utfordring du står i i dag?

4) Registrer endringer i kroppen din. Retter du ryggen, puster du roligere, blir det lettere å løfte blikket?

hvem heier på deg ?

Det er lettere å møte situasjoner hvor en kjenner frykt for å bli ikke bære god frukt, hvis en har en grunnleggende opplevelse av tilhørighet. Du kan dekke behovet ved å aktivt velge å oppsøke mennesker som heier på deg eller minne deg om mennesker som har støttet deg i fortiden. En utrustende samtale kan være et sted hvor vi jobber med å styrke din bevissthet om hvem som er dine ressurspersoner fra nåtid og fortid.

flere tips for å regulere stress:

For å bedre tåle angsten for å ikke strekke til kan det være nødvendig å søke støtte hos profesjonelle terapeuter. Det blir lettere å støtte deg selv etter at du har opplevd å få støtte fra andre!

Gjennom utrustende samtaler kan du lære å møte deg selv med selvmedfølelse. Du kan bli bevisst dine grenser og akseptere din begrensning. Du kan lære å ta tankene til fange, møte følelser og dempe angst gjennom øvelser som bevisst nærvær, bekymringstid eller et beroliggende sted.

bestill en utrustende samtale