Sjelesørgerisk praksis kan forstås på mange måter. Betegnelsen er satt sammen av ordene omsorg og sjel. Sjel forstås i denne sammenhengen som hele deg, dette inkluderer ånd, tanker, følelser og kropp. Å gi sjelesorg er overordnet sett det å gi et menneske omsorg. Å vise omsorg for den enkelte eller arbeide for de svakes vilkår i samfunnet er ulike utrykk for sjelesorg.

Når vi snakker om sjelesorg i en samtalesetting, er det derimot avgrenset til et rom der noen har satt av tid for å lytte til den ene. Det kan iblant være godt å være et sted hvor en kan komme som en er og snakke fritt med noen utenforstående. Her kan en lufte utfordringene vi alle kjemper med, gleden og sorgen, gode og vonde følelser, tvilen, krisene og nederlaget eller utfrielsen og oppreisningen. I praksis handler sjelesorg om at vi møtes med omsorg når vi forteller om livet slik det oppleves.

Sjelesørgere er mennesker med ulik personlighet, livserfaring, tro og kunnskap. I nettverket til Heledeg finner du mennesker fra ulike trossamfunn og med ulik kompetanse. Professor i sjelesorg Tor Johan Grevbo har i boka Sjelesorgens verden utdypet hvordan sjelesorg kan praktiseres på ulike måter. Med utgangpunkt i hans kategorier vil vi videre si noe om ulike utrykk for sjelesorg. Vi tenker at dette kan hjelpe den som oppsøker sjelesorg å gi utrykk hva de håper å finne eller ikke ønsker å møte i sjelesorgens rom.

Enkelte søker til en sjelesørger som er god til å lytte i den hensikt å bli bevisst sin historie, hvem de er og hvordan de tenker. Denne typen sjelesorg har mye til felles med psykologien og dets tanker om å finne mening og sammenheng i tilværelsen gjennom dialog.

Noen søker til sjelsorg for å snakke om sitt gudsbilde og/eller sin personlige relasjon til Gud. Åndelig veiledning og den dype bevisstheten om menneskers verdi står sentralt i denne typen sjelesorg. Sammen med en sjelesørger kan en bedre forstå sin relasjon til Gud som er større enn man kan tenke seg, men samtidig nær.

Evangelisk sjelesorg handler om at en søker å få åpenbart evangeliet slik at det kan være til hjelp, trøst eller veiledning. For noen kan dette handle om å legge fra seg en tung bør gjennom skriftemål, syndsbekjennelse og proklamasjon av Jesu tilgivelse på korset.

En kan også søke en utrustningsorientert sjelesørger, det vil si en sjelesørger med et sterkt ønske om å virke sammen med den hellige ånd. Oppdraget Jesus gav disiplene i Lukas 9. 1-2, er et konkret forbilde for denne varianten av sjelesorg. I denne historien ble disiplene gitt myndighet over ånder og makt til å helbrede sykdommer. 

For mennesker som har overlevd noe traumatisk eller har utfordringer knyttet til selvfølelsen, kan det være aktuelt å oppsøke terapeutisk sjelesorg. I Heldeg har vi mennesker med terapeutisk utdannelse, dette innebærer at de har lært konkrete metoder som kan benyttes for å arbeide på for å helbrede sår og vinne ny glede over å være seg selv. I terapeutisk sjelesorg er det ikke bare relasjonen til terapeuten som anses som helbredende. De har også en bevissthet om at vår himmelske far er midt iblant oss og deler vår smerte. Han er vår trøster som går med oss gjennom det som er vanskelig. Den som kommer til samtale kan derfor be sjelesørgeren om Herrens velsignelse. Noen opplever det enklere å møte Gud når en kan være stille og søke Ham sammen med en som går i forbønn for en.