om sjelesorg

Denne teksten er skrevet for å gi en forklaring på hva det kan innebære å gå til sjelesorg. Mange lurer på hva som er forskjellen på samtaleterapi og sjelesorg. Det er vanskelig å lage en tydelig skillelinje. Terapi er en samlebetegnelse på behandling som er ment for å bedre kundens situasjon. Kristen sjelesorg er en betegnelse som brukes hvor kristne viser omsorg for hverandre. Betegnelsen er satt sammen av ordene omsorg og sjel. Sjel forstås i denne sammenhengen som hele deg, dette inkluderer ånd, tanker, følelser og kropp. Å gi sjelesorg er overordnet sett det å gi et menneske omsorg. Å vise omsorg for den enkelte eller arbeide for de svakes vilkår i samfunnet er ulike utrykk for sjelesorg.

Dersom en går til samtaler hos en sjelesørger er dette en situasjon hvor noen har satt av tid for å lytte til den ene. Det handler om å bli møtt med omsorg når en forteller om livet slik det oppleves. Professor i sjelesorg Tor Johan Grevbo har i boka Sjelesorgens verden utdypet hvordan sjelesorg kan praktiseres på ulike måter. Med utgangspunkt i hans forståelse av begrepet vil jeg gi en kort oversikt over fenoments bredde.

Enkelte søker til en sjelesørger som er god til å lytte i den hensikt å bli bevisst sin historie, hvem de er og hvordan de tenker. Denne typen sjelesorg har mye til felles med psykologien og dets tanker om å finne mening og sammenheng i tilværelsen gjennom dialog.

Noen søker til sjelsorg for å snakke om sitt gudsbilde og/eller sin personlige relasjon til Gud. Åndelig veiledning og den dype bevisstheten om menneskers verdi står sentralt i denne typen sjelesorg. Sammen med en sjelesørger kan en bedre forstå sin relasjon til Gud som er større enn man kan tenke seg, men samtidig nær.

Evangelisk sjelesorg handler om at en søker å få åpenbart evangeliet slik at det kan være til hjelp, trøst eller veiledning. For noen kan dette handle om å legge fra seg en tung bør gjennom skriftemål, syndsbekjennelse og proklamasjon av Jesu tilgivelse på korset.

En kan også søke en utrustningsorientert sjelesørger, det vil si en sjelesørger med et sterkt ønske om å virke sammen med den hellige ånd. Oppdraget Jesus gav disiplene i Lukas 9. 1-2, er et konkret forbilde for denne varianten av sjelesorg. I denne historien ble disiplene gitt myndighet over ånder og makt til å helbrede sykdommer. 

For mennesker som har overlevd noe overveldende som har utfordret deres identiet og nervesystem, kan det være nyttig å oppsøke
terapeutisk sjelesorg. Det innebærer at den du snakker med har kunnskap om hvordan kroppen reagerer når den føler seg maktesløs. Terapeutisk utdannelse gir sjelesørgeren kompteanse til å følge den enkelte gjennom steg for steg på vei mot oppreisning. Det kan innebære at en må lære å finne trygghet i tilværelsen, samt finne gode grenser for hva de tillater seg selv og andre.