omsorg for sjelen – sjelesorg

Når jeg bruker ordet sjel tenker jeg på hele deg med ånd, kropp, tanker og følelser. Når vi mennesker viser omsorg for hverandre kan det kalles sjelesorg. Å gå til sjelesorg er å sette av tid til å snakke om eget liv og bli møtt med omsorg fra en annen.

begrepet sjelesorg er et ord som ofte brukes om samtaler i en kristen setting

Sjelesorg praktiseres på ulike måter. Forskjellige kulturer og kirkesamfunn har utviklet ulike former for omsorgstjenester. Folk har derfor svært ulike forventninger til et slikt tilbud. Selv om den som kommer til samtale starter med å fortelle sine behov og ønsker, er det heller ikke sikkert jeg kan infri disse. I løpet av den første, gratis samtalen vil jeg forsøke å avklare om min kompetanse kan innfri aktuelle forventninger. Hvis ikke er jeg glad for å kunne henvise til andre i mitt nettverk.
For meg er det viktig at den som kommer til samtale blir respektert for sin individuelle tro. Samtidig ønsker jeg å være åpen om min kristne tilknytning. Innnfor rammene av min kultur ønsker jeg å tilby håp og kunnskap som gir utikling og vekst. Gjennom mine studier har jeg lært noe om hvilke metoder som benyttes i ulike settinger, og hva som oppleves trygt for mennesker som tilhører en kristen kultur. Mange steder hentes det inn øvelser fra ulike religioner for å hjelpe mennesker å stabilisere nervesystemet og klarne tankene. Den kristne kulturen tilbyr en rekke religøse ritualer som kan komme oss til hjelp. En forskjell fra mange andre øvelser er at disse ikke søker å tømme tankene. De ønsker i stedet å dyrke bevissthenen om at Herrens nåde og fred er med oss i det som er vanskelig.

ulike utrykk for kristen sjelesorg

Kunnskap om ulike former for sjelesorg kan være en hjelp for å bli bevisst egne ønsker og forventninger før en samtale. Her har jeg laget en kortfattet oversikt:

Noen kommer til sjelesorg fordi de ønsker å bli bevisst sin historie, hvem de er og hvordan de tenker. Denne typen sjelesorg har mye til felles med psykologien og dets tanker om å finne mening og sammenheng i tilværelsen gjennom dialog. Det en da tranger er en sjelesørger som er god til å lytte. Terapeutisk sjelesorg innebærer at den du snakker med har kunnskap kommunikkasjon og helbredende prosesser. De har innsikt i ulike terapeutiske verktøy kan hjelpe den som kommer å oppleve at større innsikt og kontroll over tanker og følelser, bli bevisst sine ressurser og sette gode grenser for seg selv og andre.

En kan også oppsøke en sjelsørger fordi ønsker å legge fra seg en tung bør gjennom skriftemål, syndsbekjennelse eller proklamasjon av Jesu tilgivelse på korset. Andre er opptatt av sjelesørgerens gaver og utrustning. De oppsøker en viss personen fordi vedkommende har en nådegave som for eksempel profetisk tiltale eller helbredelse for sykdom. Det er også vanlig å oppsøke åndelig veiledning fra mennesker som har dybdekunnskap i Guds ord. Hensikten kan da være å forstå Gud som er større enn vi kan tenke oss men samtidig nær.

Kilder:

Teo Van der Weele. (1995). From Shame To Peace – Counselling and Caring for the Sexually Abused. Dordrecht:Importantia Publishing

Tor Johan Grevbo. (2006). Sjeleorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskap – historisk og aktuelt. Oslo:Luther