Hopp til innholdet

Psykoterapi

styrk dine ressurser

Psykoterapi har til hensikt å øke mennesker livskvalitet gjennom støttende samtaler. I terapirommet er du velkommen med hele deg! Her skapes det er trygt sted hvor du kan observere tanker, emosjoner og impulser knyttet til dine erfaringer. Mange opplever at selvtilliten øker ettersom de reflekterer over minner eller lytter til kroppen. Aktiv observasjon kan bidra til at det skapes koblinger mellom den tenkende hjernen, kroppens emosjonelle aktivering og automatiske handlingsimpulser. Psykoterapi kan gjøre det enklere å validere, forstå og ivareta hele deg – og menneskene rundt deg.

omsorg for sjelen

Ordet psyke betyr sjel. Menneskets sjel anses ofte som dypet i oss, det som er nært bakken, i kontakt med verdiene våre, behovet for verdighet og tilhørighet, altså det som er sårbart og relasjonelt.

I et helhetlig menneskesyn er ordet sjel et begrep som kan oversettes med «hele deg«. Et helt menneske er en åndelig skapning som påvirkes av det kroppen og sansene erfarer. Når vi reagerer på noe, eller noe oppleves viktig skjer det en emosjonell aktivering hvorpå vi får energi til å handle. Det er ikke alltid vi handler sånn vi tenker at vi «burde, skulle eller må».
I terapi jobber vi med å avdekke hva vi «ønsker, trenger og vil», slik at vi kan benytte energien og handle konstruktivt og ivaretakende. Med andre ord handler psykoterapi om å sette lys på sannheten om hvem vi er og hva vi vil. Medfølelse og omsorg gjør det mulig å skimte hva som er i mørket. Etter hvert kan vi skru på mer og mer lys og integrere sannheten om hvem vi er og hva vi har opplevd.

psykoterapi passer for deg som opplever:

Tap i tap i barndom og/eller voksenliv; / det som ikke ble slik du hadde ønsket eller trengt.

Overgangssituasjoner; finne deg til rette etter endringsprosesser som flytting, ny skole, ny rolle på jobb, ny i morsrollen, relasjonsbrudd eller inngåelse av ekteskap.

Troskriser; opplevelser av at det du trodde eller håpet på ikke ble som forventet skaper usikkerhet og uro. Du kan trenge å orientere deg, gjenopprette opplevelsen av at du du har noe stabilt å holde fast i.

Sorg; kanskje har du opplevd å miste en du var glad i, og kjenner at du trenger et sted å komme for å bearbeide tapet.

Stress, uro, søvnproblemer; få kunnskap om søvn så du kan tilrettelegge for å sovne samt hjelp til å bearbeide bekymringer som holder deg våken.

Angst ; utvikle ressurser som gjør deg sterkere i situasjoner som skaper angst, og/eller bearbeide minner som skaper ubehag, spenninger i kroppen eller flashbacks.

Manglende selvtillit eller lav selvfølelse. Du kan styrke bevisstheten om dine ressurser, og utvikle nye.

Kommunikkasjonsutfordringer og grensesetting; du kan dra nytte av å jobbe med å si ja og nei / formidle egne behov slik at du blir hørt, uten å tråkke på andre.

Nedstemthet, gjenopprette kontakten med det som gir glede, motivasjon og energi.

Imposter syndrom /opplevelsen av at en later som om en er god nok. Det kan hjelpe å jobbe med ambivalens, bevissthet om dype verdier og opplevelsen av å være på vei mot noe.

Ønske om å endre adferd og gi slipp på uheldige forsvarsmekanismer som ødelegger for deg selv og andre. (Ulike former for avhengighet som dukker opp når du overveldes av sterke følelser.)

integrativ psykoterapi

Psykoterapi som et samarbeid mellom en terapeut og klient hvor det stadig snakkes om hva som er nyttig innhold, mål og struktur. Jeg har en integrativ psykoterapi utdannelse. Det vil si at jeg har lært å integrerer verktøy fra ulike terapeutiske retninger i mitt arbeid. Hvilke intervensjoner jeg ser mest gunstig avhenger av den besøkendes situasjon. Her er en liten oversikt over ulike metoder jeg benytter meg av:

Sensorimotorisk psykoterapi (SP)

Sensorimotorisk psykoterapi har til hensikt å styrke samspillet mellom kropp, handlingsimpulser, sansesystemet, tanker og følelser. Dette er spesielt gunstig for å bearbeide traumer som sitter i kroppen eller relasjonelle utfordringer. SP er en leken og nysgjerrig metode hvor vi retter oppmerksomheten mot kroppen og sporer hva som skjer i den. Kropps orientert terapi er gunstig for deg som har opplevd traumer eller relasjonelle utfordringer. Retningen har verktøy som hjelper oss å forstå og hele ambivalens, flashbacks eller uforståelige fornemmelser, spenninger eller handlingsimpulser

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi handler om å utvikle en bevissthet rundt hvilke tankespor og reaksjonene en har. En starter gjerne med å observere gjentakende uheldige tankespor, før en reflekterer over hvor sanne disse tankene er. Gjennom refleksjon kan en øke bevisstheten om andre sannhetsfaktorer. Ved å styre tankene kan de bli mer nyanserte og beroliggende. Kognitiv terapi passer spesielt godt for deg som er en tenker, eller deg som liker å utrykke deg med ord.

Kreative metoder

10% av våre opplevelser lagres som ord, 90prosent sitter i kroppen som sanseinntrykk. Det kan derfor være gunstig å benytte seg av nonverbale konkreter for å gi utrykk for det en fornemmer, Fargestifter, tråder, bilder, stein etc kan hjelpe oss å få kontakt med og formidle hva vi opplever. Kreative metoder passer for alle som våger å gi slipp på fasiter for å omfavne sin lekenhet og kreative gave.

Dialektisk adferdsterapi

Denne psykoterapi retningen har fokus på balansere sort-hvitt tankegang og utvikle konkrete talenter som gjør det lettere å kommunisere med andre. Det finnes for eksempel huskeregler og konkrete verktøy som kan benyttes for å bedre evnen til å debattere, samhandle, lytte til andre, bli hørt eller for å regulere angst.

Motiverende Intervju

Denne terapiformen har fokus nytten av at terapeuten kommenterer og møter klientens historie med åpne utforskende spørsmål. Hensikten er å styrke klientens bevissthet om hva de virkelig vil, slik at motivasjonen for å nå målet styrkes. Motiverende intervju har mye til felles med coaching, hvor vi jobber målrettet og ressurorientert.

Åndelige og eksistensielle tradisjoner

Den eksistensielle opplevelsen av å være i verden er et viktig tema i psykoterapi. Virkelighetsoppfatningen påvirker menneskets verdisystem, identitet og selvfølelse. For noen er troen på Jesu nåde en viktig ressurs. For andre er livssyn og religion et tema som trigger vanskelige emosjoner. Jeg er opptatt av at det skal oppleves trygt å gå i terapi, og mener derfor eksistensielle tema kun skal komme på banen dersom den besøkende har ønske om dette.

Narrativ terapi

Narrativet i psykoterapi er menneskets livshistorie. Vi utvikler vår identitet og ressurser i møte med livet. Noen av oss bærer på skambaserte historier som forteller om nederlag. I terapi jobber vi med å utvide historien og utforske hva som gjorde at en overlevde og kom seg videre uten å la seg knekke. En historie som forteller om styrker gir kraft og mot på det som ligger forand.

Jeg liker å bruke perler som metafor for narrativ terapi. Perler blir til som er resultat av lidelse. Når muslingen får sandkorn inn i skjellet sitt, bygger den perlemor rundt sandkornet. På denne måten vokser det frem noe verdifullt. I møte med lidelse og smerte utvikles ressurser. Narrativ psykoterapi handler om å utvide og endre en skam basert livshistorie. Ved å omskrive historien kan mennesker bli bevisst hvilke ressurser en har utviklet. Dermed kan de «smykke seg» med sin historie, bære den med verdighet og dra nytte av de dyrkjøpte erfaringene.

opprett kontakt

Jeg tilbyr samtaler på Samtalesenteret på Gjestebrygga i Grimstad og på nett. Gå til siden praktisk informasjon for å finne kontaktinformasjon.

Praktisk informasjon

Illustrasjoner: Bergithe Torp Bø

Foto: Silje Lunden Gotehus