Hopp til innholdet

Psykoterapi

Psykoterapi passer for deg som ønsker å styrke din selvfølelse: opplevelse av å ha verdi og tillit til egne evner. I terapirommet kan en observere og bli kjent med tanker, emosjoner og impulser knyttet til erfaringer en har gjort seg i møte med verden. En bedre flyt mellom kroppens emosjonelle aktivering, handlingsimpuls og evne til å tenke over om en bør handle på den, øker selvtilliten. Bevisstheten om og tilgangen til interne og eksterne ressurser, gjør det enklere å validere, forstå og ivareta hele deg – og menneskene rundt deg.

sannheten skal sette oss fri

Mange av oss vet med hodet at vi er viktige, handlekraftige, elsket og verdsatt, – men det er ikke alltid det føles sånn. Det er mange som har forsket på hvordan vi kan hjelpe mennesker til å innta en indre fred, frimodighet og glede over å være til. Det er derfor utviklet en rekke ulike psykoterapeutiske metoder som alle har til hensikt å helbrede mennesker psyke.

Ordet psyke betyr sjel, som igjen betyr HELE DEG. Mennesker er åndelige sjeler som påvirkes av sansenes kontakt med omverdenen. Opplevelser setter seg i kroppen og påvirker vårt verdisystem. Når noe er viktig for oss opplever vi en emosjonell aktivering, hvilket gir handlingsimpulser og påvirker kroppens nervesystem. Traumer, relasjonelle svik eller krenkelser kan overvelde kroppens kapasitet til å integrere opplevelsene. Denne typen indre sår trenger helhet for å gjenopprette kroppens opplevelse av å kunne falle til ro og mestre livet. Psykoterapeutiske metoder og sjelesorg har til hensikt å støtte mennesker til å gjenopprette en indre fred.

selvfølelsen påvirkes av vårt verdensbilde, vår erfaring og vårt livssyn

Metodene som det er forsket på i nyere vitenskap har mange fellestrekk med religiøs praksis fra ulike kulturer. I den kristne kulturen er vi for eksempel opptatt av å ta ansvar for egne handlinger, ta imot nåde og fred, styre tankene mot det som oppmuntrer, se inn i gode løfter for fremtiden, la Gud være Gud og forsone oss med vår menneskelighet. Utfordrende erfaringer med kristne mennesker kan føre til at at Kristendom og Jesus oppleves som et ubehagelig tema. Det kan for mange vekke en smerte over å oppleve seg krenket, sviktet eller forlatt av autoritetspersoner; mennesker de stolte på.

Den eksistensielle opplevelsen av å være i verden er et viktig tema i psykoterapi. Virkelighetsoppfatningen påvirker menneskets identitet og selvfølelse. Livssyn og sannhet er derfor et viktige tema i helbredende prosesser. For mange er det en ressurs å tro på Jesu ubetingede kjærlighet. Det kan gjøre det lettere å leve i lyset der mørket mister sin kraft.

integrativ psykoterapi

Jeg har en integrativ psykoterapi utdannelse. Det vil si at jeg har lært å integrerer verktøy fra ulike terapeutiske retninger i mitt arbeid. Hvilke intervensjoner jeg foreslår avhenger av den besøkendes forespørsel og utfodring. Psykoterapi som et samarbeid mellom en terapeut og klient hvor det stadig snakkes om hva som er nyttig innhold, mål og struktur. I arbeidet mitt benytter jeg blant annet kunnskap fra disse retningene:

Sensorimotorisk psykoterapi (SP)

Sensorimotorisk psykoterapi har til hensikt å styrke samspillet mellom kropp, handlingsimpulser, sansesystemet, tanker og følelser. Dette er spesielt gunstig for å bearbeide traumer som sitter i kroppen eller relasjonelle utfordringer. SP er en leken og nysgjerrig metode hvor vi retter oppmerksomheten mot kroppen og sporer hva som skjer i den. Kropps orientert terapi er gunstig for deg som har opplevd traumer eller relasjonelle utfordringer. Retningen har verktøy som hjelper oss å forstå og hele ambivalens, flashbacks eller uforståelige fornemmelser, spenninger eller handlingsimpulser

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi handler om å utvikle en bevissthet rundt hvilke tankespor og reaksjonene en har. En starter gjerne med å observere gjentakende uheldige tankespor, før en reflekterer over hvor sanne disse tankene er. Gjennom refleksjon kan en øke bevisstheten om andre sannhetsfaktorer. Ved å styre tankene kan de bli mer nyanserte og beroliggende. Kognitiv terapi passer spesielt godt for deg som er en tenker, eller deg som liker å utrykke deg med ord.

Kreative metoder

10% av våre opplevelser lagres som ord, 90prosent sitter i kroppen som sanseinntrykk. Det kan derfor være gunstig å benytte seg av nonverbale konkreter for å gi utrykk for det en fornemmer, Fargestifter, tråder, bilder, stein etc kan hjelpe oss å få kontakt med og formidle hva vi opplever. Kreative metoder passer for alle som våger å gi slipp på fasiter for å omfavne sin lekenhet og kreative gave.

Dialektisk adferdsterapi

Denne psykoterapi retningen har fokus på balansere sort-hvitt tankegang og utvikle konkrete talenter som gjør det lettere å kommunisere med andre. Det finnes for eksempel huskeregler og konkrete verktøy som kan benyttes for å bedre evnen til å debattere, samhandle, lytte til andre, bli hørt eller for å regulere angst.

Motiverende Intervju

Denne terapiformen har fokus nytten av at terapeuten kommenterer og møter klientens historie med åpne utforskende spørsmål. Hensikten er å styrke klientens bevissthet om hva de virkelig vil, slik at motivasjonen for å nå målet styrkes. Motiverende intervju har mye til felles med coaching, hvor vi jobber målrettet og ressurorientert.

Åndelige og eksistensielle tradisjoner

Det kan være nyttig å jobbe med eksistensielle spørsmål i psykoterapi. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvor går du hen? Uansett livssyn er det med å skaper deg og din opplevelse av å være trygg i verden. Selv er jeg kristen, og ser på Guds Sannheter om hvem vi er som en klippe å holde seg fast i når det stormer. Noen ganger må vi jobbe med å forsone oss med vår menneskelige begrensning. Andre trenger å bearbeide skuffelser, knyttet til forvetninger som ikke ble møtt av Gud eller andre mennesker. I terapi kan vi også utvikle vårt Gudsbilde, oppleve Guds fred og innta de gavene vi er gitt med større frimodighet.

Narrativ terapi

Narrativet i psykoterapi er menneskets livshistorie. Vi utvikler vår identitet og ressurser i møte med livet. Noen av oss bærer på skambaserte historier som forteller om nederlag. I terapi jobber vi med å utvide historien og utforske hva som gjorde at en overlevde og kom seg videre uten å la seg knekke. En historie som forteller om styrker gir kraft og mot på det som ligger forand.

Jeg liker å bruke perler som metafor for narrativ terapi. Perler blir til som er resultat av lidelse. Når muslingen får sandkorn inn i skjellet sitt, bygger den perlemor rundt sandkornet. På denne måten vokser det frem noe verdifullt. I møte med lidelse og smerte utvikles ressurser. Narrativ psykoterapi handler om å utvide og endre en skam basert livshistorie. Ved å omskrive historien kan mennesker bli bevisst hvilke ressurser en har utviklet. Dermed kan de «smykke seg» med sin historie, bære den med verdighet og dra nytte av de dyrkjøpte erfaringene.

psykoterapi passer for deg som opplever:

Manglende selvtillit eller lav selvfølelse.

Overgangssituasjoner; flytting, ny skole, ny rolle på jobb, ny i morsrollen, relasjonsbrudd eller inngåelse av ekteskap.

Stress, uro søvnproblemer.

Angst ; utvikle motstandsdyktighet mot situasjoner som skaper angst. Over tid bearbeide minner fra fortiden som ved påminnere skaper fysiske spenninger eller flashbacks.

Sorgprosesser; bearbeide tap ved død eller seperasjon eller søke å ta vare på verdifulle minner.

Nedstemthet, når en ønsker økt motivasjon og energi i hverdagen.

Imposter syndrom /opplevelsen av å late som om en er god nok / perfeksjonisme / vansker med å godta at en er på vei.

Utfordringer med selvledelse og ønske om verktøy som kan gjøre det lettere å strukturere hverdagen hjemme og på jobb, få kontroll, oversikt og tid til oppladning.

Troskriser; opplevelser av at det du trodde eller håpet på ikke ble som forventet skaper usikkerhet og uro. Dette kan skape behov for å bearbeide livssyn og/eller Gudsbilde.

Kommunikkasjonsutfordringer; hvordan formidle egne behov slik at en blir hørt, uten å tråkke på andre.

Jeg tilbyr samtaler på Samtalesenteret på Gjestebrygga i Grimstad og på nett. Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer! Ønsker du å bli oppringt eller få svar på mail kan du skrive dette i din henvendelse!

Praktisk informasjon