samtaler som utruser

Å være menneske byr på mange utfordringer. Jeg lengter etter å se mennesker fyllt med fred, håp og mot til å møte livet. Derfor tilbyr jeg coaching, samtaleterapi og sjelesorg med innslag av kunst og kreative metoder. Jeg tror kommunikkasjon og meningsdannelse kan hjelpe oss å strukturere tanker i møte med verdens kaos eller indre uro. I mine øyne er det glidende overganger mellom coaching, sjelesorg og terapi. Hovedforskjellen er kanskje at en som søker terapi oftere kommer uten et spesifikt tema de ønsker å snakke om. De kommer ikke for å løse et konkret problem, men for å styrke sin identiet og motstandsdyktighet. For å utdype mitt tilbud prøver jeg likevel å kategorisere de ulike tilnærmingsmåtene i denne teksten.

coaching

Utfordringer en står i blir ofte lettere å håntere når vi får hjelp til å reflektere over situasjonen. Som coach lærer jeg bort verktøy som kan reduserere stress og uro i hverdagen. Vanlige tema er:

– stress, uro søvnproblemer, kanskje for mye å gjøre men alt oppleves viktig, hvordan holde roen og finne hvile når en kun har korte pauser

– overgangssituasjoner, flytting, ny rolle på jobb, ny i morsrollen, relasjonsbrudd eller inngåelse av ekteskap, å miste noe av seg selv i en overgangsperiode kan kreve at en gjenoppdager grunnleggende verdier

– sorgprosesser, oppdage egne behov etter tap ved død eller seperasjon, bearbeide og ta vare på verdifulle minner

– nedstemsthet, når en ønsker økt motivasjon og energi i hverdagen

– posisjonering, imposter syndrom, kommunikasjon, tilbake på jobb etter en periode hjemme

– selvledelse, få verktøy som gjør det lettere å strukturere hverdagen hjemme og på jobb, få kontroll, oversikt og tid til oppladning

-kommunikkasjonsutfordringer, hvordan formidle egne behov slik at en blir hørt, uten å tråkke på andre

Det er vanligst å benytte seg av coaching over et tidsrom på 1-3mnd med tilsammen 5 samtaler. Det er alltid lov å hoppe av underveis, eller ønske flere samtaler selv om en planlegger 5. Utover å gi timer i eget firma jobber jeg som coach for auntie.fi. Dersom du tror arbeidsplassen kan tenke seg å betale for dine timer anbefaler jeg deg å spørre om din sjef eller HRavdeling vil få et tilbud fra dem. Ved å følge Auntie.io på linkedin eller facebook kan du få informasjon dersom jeg eller andre holder interessante webinarer. Jeg har skrevet mer om coaching her.

samtaleterapi

Ordet terapi indikerer at en søker en form for behandling knyttet til et problem. Jeg har kunnskap om hvordan nervesystemet påvirkes av overveldende erfaringer. Systemet vårt tolker hendelser på bakgrunn av tidligere erfaringer. Gjennom samtaleterapi kan vi bygge en idre vegg til fortiden som hjelper oss å fungere bedre i nåtid. En solid vegg gjør det mulig å bearbeide sin historie slik at en får en styrket identiet og bedre motstandskraft i møte med situasjoner som vekker opp gamle minner. Det kan være en hjelp å utvikle nye tankespor eller jobbe konkret for å få bedre kontakt med følelsene og kroppens signaler.

For å stadig bli en bedre støttepartner for mennesker som har overlevd overveldende situasjoner studerer jeg ved IPSICC.org. Studiene avsluttes med et mastepapir i psykoterapi sommeren 2022. Jeg har fortsatt har tett oppfølging av en mer erfaren veileder. Min utdannelse er integrativ. Det vil si at den henter inn metoder fra ulike terapeutiske tradisjoner som kan være til nytte for å bearbeide traumer. Hovedfokus i utdanningen er hvordan en kan tilrettelegge for helende prossesser for mennesker som har overlevd seksuelle overgrep eller andre former for maktmisbruk. I mitt arbeid benytter jeg elementer fra somatic experience, narrativ terapi, dialektisk adferds therapi, kongnitiv terapi, samt kreative metoder hentet fra gestalt terapi, kunst og utrykksterapi.

samtalerom
Utover metoder fra andre terapeutiske retninger, udanner IPSICC sine terapeuter i å betjene mennesker med «Powerfull peace». Tanken er at mennesker kan leges og gjenopprettes i møte med Guds kjærlighet, ubetingede nåde og aksept. I møte med mennesker ønsker vi ikke å dømme eller vurdere deres handlinger. I stedet er vi nysgjerrige på hvilke ressurser som finnes i den enkelte. Ved å velsigne menneskets egenskaper tror jeg mennesker kan oppleve større aksept av hvem de er og bli i stand til å bruke sine evner på mer konstruktive måter. Teo Van der Veele, skolens grunnlegger har lært meg «å dukke etter perler». Det vil si at en leter etter livsvisdom, evner, empati og innsikt som har blitt til i møte med livets harde kamper. Slik perler kan gi livet mening og noe å leve for.

Jeg ønsker å tilrettelegge for at mennesker skal finne et trygt rom hvor de kan være ærlige og synlige med hele seg. Det ta tid å opparbeidet evner i nåtid som gjør en istand til å bearbeide traumer. Liksom god frukt trenger mennesker tid til å modnes. Etter komplekse traumer kan helbredende prosesser vare over flere år. Det er mange elementer som påvirker vår opplevelse av trygghet og mostandskraft. Nære relasjoner, jobb og samfunnets kultur påvirker oss. Det er vanlig å gå i terapi etappevis. Noen bytter også terapeut innimellom. Her er det ingen fasit, men det kan være greit å se for seg at en i første omgang skal legge opp et løp på 5-10 samtaler.

sjelesorg

I kristen tradisjon brukes ordet sjelesorg om handlinger som viser omsorg for sjelene. En sjel er et komplett menneske med kropp, sanser, tanker og følelser. Omsorg utrykkes gjennom praktiske handlinger eller empatisk tilstedeværelse. Dersom en oppsøker et menneske for å snakke om personlige utfordringer kan det kalles «å gå til sjelesorg». Det innebærer ikke nødvendigvis at en snakker om sin Gudstro. I mitt samtalerom snakker vi om det som er utfordrende for den enkelte. Det kan for eksempel handle om utfordrende relasjoner, identiet, overveldende opplevelser, forbudte tanker eller åndelige lengsler.

Kulturen vi lever i påvirker vårt verdensbilde, selvbilde og gudsbilde. Den som vokser opp i en kultur preget av Gudstro opplever vanligvis at troen utfordres i møte med livets realiteter. De fleste opplever at troen går gjennom en rekke stadier hvor den utfordres, herdes og modnes. Perioder hvor troen på Gud oppleves smertefull betegnes ofte som en troskrise. Mange opplever at de ved å bearbeide sin smerte kommer styrket ut av slike kriser. Det er vanlig å planlegge 2-5 samtaler dersom en kommer for å bearbeide en troskrise.

Noen ganger har jeg tenkt at livet kanskje hadde vært mindre komplisert om jeg ikke trodde på Gud. I dag tenker tvert imot at bibelens kjernegenskap er at den gjenspeiler våre kaotiske livsvilkår. Den snakker sant om livet som på ingen måte er enkelt. Disse sannhetene og evangeliets budskap om nåde kan derfor sette oss fri til å akseptere oss selv slik vi er; uperfekte og utilstrekkelige men elsket. Min erfaring er at mange har en indre lengsel etter Gud som gjør at de søker ham på ulike måter. De finner han litt her og litt der. Jeg har et ønske om at mitt kontor skal være et sted der åndelige lenglser blir sett og møtt.

Min bakgrunn for å tilby sjelesorg er årsenhet i kristen sjelesorg, bibelskole med Ungdom i oppdrag, studier i kristen dogmatikk og bred erfaring med besøk i ulike kirkesamfunn. Jeg har selv vokst opp i den Norske kirke. I 2007 ble jegn giftet med en mann fra Betania menighetssenter i Grimstad. Siden den tid har jeg vært medlem i denne nådebasert pinsemenigheten tilknyttet Den Frie Evangeliske Forsamling. Det er viktig for meg at hver enkelt blir anerkjent, respektert og møtt ut fra sin overbevisning og syn på livet. Jeg er kjent med at mange syntes det er ubehagelig å snakke om sitt trosliv. Det er derfor opp til den besøkende å nevne at de ønsker å snakke om dette i timene.

TA kontakt

Følg denne lenken for å finne praktisk informasjon.