fbpx
Hopp til innholdet

utrustende samtaler

Gjennom firmaet Heledeg tilbyr jeg utrustende samtaler. Det innebærer at jeg søker å utruste mennesker til å møte livets utfordringer. Enkeltpersoners motstandsdyktighet mot stressende og/eller overveldende situasjoner påvirkes av en rekke faktorer. Blant annet vår opplevelse av å være trygge og ressurssterke.

utrustende samtaler tilpasses ulike livssituasjoner

En trenger ikke å ha problemer for å ha et ønske om selvutvikling. Likevel er det ofte en spesifikk livssituasjon som gjør at folk tar kontakt. Du kan for eksempel være interresert i en utrustende samtale fordi du opplever:

– overgangssituasjoner, flytting, ny skole, ny rolle på jobb, ny i morsrollen, relasjonsbrudd eller inngåelse av ekteskap

– troskriser; det en trodde på endret seg og en mister opplevelse av å stå støtt

– stress, uro søvnproblemer,

– en følelse av manglende selvtillitt eller lav selvfølelse

– sorgprosesser, bearbeide tap ved død eller seperasjon eller søke å ta vare på verdifulle minner

– nedstemsthet, når en ønsker økt motivasjon og energi i hverdagen

– posisjonering, imposter syndrom, kommunikasjon, tilbake på jobb etter en periode hjemme

– selvledelse, få verktøy som gjør det lettere å strukturere hverdagen hjemme og på jobb, få kontroll, oversikt og tid til oppladning

– kommunikkasjonsutfordringer, hvordan formidle egne behov slik at en blir hørt, uten å tråkke på andre

integrativ psycotherapi

Jeg er utdannet innen integrativ psycotherapi, pedagogikk, sjelesorg og psykisk helsearbeid. En integrativ psykotherapiudannelse innebærer at jeg har lært å integrere verktøy fra ulike terapeutiske retninger i samtalene. Deriblant Kognitiv terapi, Narrativ terapi, Sensorimotorisk psychoterapi, Somatic Experience, Kunstterapi, Gestaltterapi og Dialektisk adferdsterapi.

Kognitiv terapi kan kaste lys over og støtte deg når du ønsker å endre automatiske tanker om seg selv og andre.

Narrativ terapi og kunst kan benyttes for å eksternalisere. Det gjør det lettere å se problemet som en avgrenset del av livet, et håndterbart problem. Disse retningene er utforskende og vekker en nygjerrighet som gjør deg kreativ i møte med livets utfordringer.

For å forstå kroppens signaler benytter jeg også kunnskap fra Sensorimotor psychoterapi og Somatic Experience (SE).

Verktøy fra Dialektisk adferdsterapi (DBT) kan bidra til et mer balansert syn på livet. Livet er ikke sort hvitt, det finnes muligheter og konkrete ressurser å tilegne seg innen selvreguleringsog kommunikkasjon. Slike verktøy gjør det mulig å stå opp for seg selv, sette tydelige grenser og finne roen når det stormer.

utrustende samtaler kan øke din motstandsdyktighet

Vår motstandsdyktighet påvirkes av alt fra været utenfor, økonomi, sykdom og verdens situasjonen. Hvis vi kjenner oss trygge, uthvilte, kompentente og friske tåler vi mer. Selvtilitten vår reduseres i situasjoner hvor vi mangler kontroll. Da blir vi usikre og redde.

Det er viktig å søke støtte dersom du kjenner at du engster deg ofte og stadig tappes for krefter. Ugunstig høyt stressnivå kan oppstå av ulike grunner. For noen kan de handle om å sitte med mye ansvar alene. En kan være usikker på om en er kompetent til å møte en splitter ny utfordring. Eller; en kan kjenne seg engstelig fordi en tvert imot har dårlige erfaringer fra lignende situasjoner som har overveldet nervesystemet.

overveldende situasjoner

Situasjoner som overvelder en persons kongitive, emosjonelle eller kroppslige kapasitet gir vedkommende en opplevelse av «å bli vippet av pinnen». Slike hendelser kan betraktes som traumatiske og forstyrre flyten mellom tanker, følelser eller kroppens reaksjoner.

Uten ressurser overveldes vi av det som er vankelig. Ettersom vi utvikler nye strategier kan vi bearbeide utfordringer uten å la oss "vippe av pinnen"
Overveldende situasjoner som ikke er bearbeidet kan gi et vedvarende stress. Påminnere fra situasjonen kan gi en opplevelse av å mangle kontroll over egne tanker og handlingsimpulser. Utrustende samtaler kan gi deg verktøy som gjør deg i stand til å gjenvinne kontrollen og kontakten med hele deg..

Innsikt, visdom og empati - perler som utvikles i stressende situasjoner

Mitt arbeid er også fundamentert på et kristent verdigrunnlag. Det innebærer at jeg søker å møte enkeltmennesker med nåde og en ikke dømmende holdning. Studiet ved IPSICC har gitt meg en dyp tro på at det finnes håp, selv når livet oppleves håpløst. En utfordrende livssituasjon kan bli starten på en bedre fremtid. Utfordringer kan lede oss til å ta et dypdykk i oss selv og oppdage at vi gjennom smerten har utviklet perler.

Perler blir til som er resultat av at den lidelsen muslinger opplever når sandkorn sniker seg inn i skjellet deres. De bygger perlemor rundt sandkornet og noe verdifullt vokse frem. Innsikt, vidsom og empati blir til i møte med livets smerte. En samtale som utruster kan bidra slik at du oppdager dine perler, personlige ressuser og dype verdier. Dette kan gjøre deg i stand til å bære ditt liv som et smykke!

ressurser gjør det lettere å møte utfordringer

Livet kan sammenlignes med en elv. Tilgang på ressuserer indikerer bredden på elven. Liten bevissthet om hvilke ressurser en kan benytte seg av indikerer at elven er smal. En som er godt utrustet har derimot en bred elv. Ressursene gjør det mulig å manøvrere forbi utfordringer uten å overveldes av dem.

De som driver med rafting syntes trives i utfordrende elveleier. Livets utfordringer kan gi oss gode mestringsopplevelse, dersom vi har ressurser til å møte dem. I tegningen av elven er stein og pinner slike utfordringer. I ei bred elv er det lett å manøvrere rundt dem, passere utfordringer og styre unna dragsug. Uten ressurser er elven smal og strbasiøs. Dermed blir en lett overrumplet av påminnere fra fortiden, uten å vinne kontroll over situasjonen. Dermed blir en lett dradd ned i håpløshet og fortvilelse.

ressurser - hva er det?

Ressurser kan være interne og eksterne. En utrustende samtale kan handle om å styrke din bevissthet om begge deler. Blant annet ved å:

gjøre deg bevisst dine grenser og behov; for eksempel kan du utforske hva du trenger for å føle deg trygg. Bevissthet rundt dine grenser kan oppnås gjennom fysiske,sensoriske øvelser eller arbeid med farger og former. Du kan også få konkrete tips som bidrar til bedre kommunikasjon av dine behov. Noen ganger er det en hjelp bare det å lete etter og drøfte ulike valgmuligheter i en utfordrende situasjon.

tilegne deg ferdigheter for selvregulering; for eksempel ved å ta tankene til fange, vise selvmedfølelse, ta imot nåde og fred. Du kan redusere stress ved å observere hva du tenker, øve på bevisst nærvær, ha en aktiv bekymringstid, tenke på et beroliggende sted eller andre praktiske øvelser.

velkommen til en uforpliktende samtale!

Den første samtalen hos meg er alltid gratis og uforpliktende. Videre kan du velge å ta en samtale av gangen eller kjøpe et pakkeforløp på 5 samtaler. Les mer på siden praktisk informasjon.

Praktisk informasjon